top of page

כל הארץ דגלים דגלים...

דגל הדיו /מעובד על פי "עד דגל הדיו" 

אברהם אדן (ברן)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנפת דגל הדיו - אום רשרש מתוך אוסף תצלומים לאומי 

לסיפור המלא...

 

 

כך כתב הרצל , חוזה המדינה

 

1. במכתב תשובה לברון הירש, בתאריך 6.3.1895:

" אדוני שואל בלעג : דגל מה הוא ? כלונס ויריעת – אריג? לא אדוני, דגל הוא למעלה מזה.  בדגל מוליכים את הבריות לכל מקום שרוצים, אפילו לארץ הבחירה. למען דגל הם חיים ולמען דגל הם מוכנים למות".

 

2.מדינת היהודים, תל אביב 1978,  עמ' 63:

"אני מתאר לעצמי דגל לבן עם שבעה כוכבי–זהב. היריעה הלבנה מסמלת את החיים החדשים, הטהורים; הכוכבים הם שבע שעות–הזהב של יום–העבודה שלנו, שכן בסימן העבודה הולכים היהודים אל הארץ החדשה."

 

במדבר רבה (וילנא) פרשה ב ד"ה ג חיבה גדולה

...ד"א הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה...(שה"ש/ב)

בשעה שנגלה הקב"ה על הר סיני ירדו עמו כ"ב רבבות של מלאכים שנאמר (תהלים סח) רכב אלהים רבותים אלפי שנאן והיו כולם עשוים דגלים דגלים שנאמר (שיר /השירים/ ה) דגול מרבבה כיון שראו אותן ישראל שהם עשוים דגלים דגלים התחילו מתאוים לדגלים אמרו אלואי כך אנו נעשים דגלים כמותן לכך נאמר (שם /שיר השירים/ ב) הביאני אל בית היין זה סיני שנתנה בו התורה שנמשלה ביין (משלי ט) ושתו ביין מסכתי הוי אל בית היין זה סיני ודגלו עלי אהבה אמרו אילולי הוא מגדיל עלי אהבה וכן הוא אומר נרננה בישועתך וגו' אמר להם הקב"ה מה נתאויתם לעשות דגלים חייכם שאני ממלא משאלותיכם (תהלים כ) ימלא ה' כל משאלותיך מיד הודיע הקב"ה אותם לישראל ואמר למשה לך עשה אותם דגלים כמו שנתאוו.

 

שאלות לדיון:

למה המלאכים נדרשים לדגלים?

האם תוכלו למצוא מילים נוספות מהשורש ד.ג.ל.?

"דגל" בסיכול אותיות="גדל" מה יכול להיות הקשר?

האם תוכלו לחשוב על רעיון מדוע דווקא כ"ב רבבות של מלאכים?

 

bottom of page