top of page

 

היותינו בני חורין בא לידי ביטוי בליל הסדר באופנים שונים באמצעות הלכות החג. בין היתר אנחנו מצווים לשאול שאלות. שאלות ותהיות יכול להביע רק אדם חופשי. זוהי מהותו של האדם החופשי – היכולת והזכות לבדוק, לברר, להבין. העבד נתון לגחמותיו של בעליו ואמור לבצע פקודות מבלי לערער, לשאול ולתהות על סיבתן. 'ככה!!! כי כך אני רוצה!'...

לפיכך כותב הרמב"ם (הלכות חמץ ומצה פרק ז, הלכ' ג'): וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך וכך היה.

אם כן עלינו, עורכי הסדר, לעורר את המשתתפים, כולם: ילדים, מתבגרים, צעירים ומבוגרים, נשים וגברים, לשאול שאלות! שאלות אמיתיות, מטרידות ורלוונטיות.

כאן נדרשת יצירתיות! ניתן לעשות זאת באופנים שונים ובלבד שנשיג את מטרתנו.

משתפות אתכם ברעיונות שאספנו והוכיחו את עצמם במשך השנים. אלו הם רק רעיונות וכל אחד ייבחר לו את מה שמתאים לו ולהרכב המשתתפים בסדר. יש להדגיש שההצעות הן לא תחליף לתכני ההגדה בשום אופן! הם בגדר "מעוררים" בלבד. אי לכך אנחנו ממליצות שלא לאמץ יותר מהפעלה אחת לפי הנושא הנבחר על מנת שלא להעמיס יתר על המידה.

כמו כן ככל שהשותפים, אורחים ומארחים, יהיו מעורבים בהכנה, כל אחד לפי כישוריו ויכולותיו, כן גדל הסיכוי ללימוד והנאה.

bottom of page