top of page

עם נולד - מקורות

 

הרב קוק, מגד ירחים , ניסן תרע"ד

 

יציאת ישראל ממצרים

 

תישאר לעד האביב של כל  העולם כולו.

לדיון:

* איזה ערכי יסוד יכולים כל העמים לאמץ מיציאת מצרים?

שיר בבוקר בבוקר

שלמה ארצי


פתאום קם אדם בבוקר
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת,
ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום.

דגנים עולים מול פניו מבין חריצי המדרכת.
וניחוחות לראשו מדיפים עצי אזדרכת.
הטללים רוססים והרים, ריבוא קרניים,
הם יולידו חופת שמש לכלולותיו.

פתאום קם אדם בבוקר
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת,
ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום.

והוא צוחק גבורת דורות מן ההרים,
ונכלמות משתחוות המלחמות אפיים,
להוד אלף שנים מפכות במסתרים,
אלף שנים צעירות לפניו
כפלג צונן, כשיר רועים, כענף.

פתאום קם אדם בבוקר
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת,
ורואה כי חזר האביב
והוריק שוב אילן מן השלכת.

פתאום קם אדם בבוקר
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת,
ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום.

לדיון:

* האם ניתן לראות בשיר פרטים המתקשרים להולדתו של עם ישראל, ליציאת מצרים?

* נסו לפרט את הרגשות של האדם המתואר בשיר?

 

דוד בן גוריון

נאום דוד בן-גוריון בפני ועדת החקירה של האו"ם

מתוך נאום בפני ועדת החקירה של האו"ם, 1947

לפני כשלוש מאות שנה הפליגה לעולם החדש אניה ושמה "מייפלאואר".
היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה. אבל תאב אני לדעת, אם יש אנגלי אחד, היודע בדיוק אימתי הפליגה אניה זאת; וכמה אמריקאים יודעים זאת; היודעים הם כמה אנשים היו באותה אניה; ומה היה טיבו של הלחם שאכלו בצאתם.

 

והנה לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה, לפני הפלגת "מייפלאואר", יצאו היהודים ממצרים, וכל יהודי בעולם, ואף באמריקה וברוסיה הסובייטית, יודע בדיוק באיזה יום יצאו: בחמישה עשר בניסן. וכולם יודעים בדיוק איזה
לחם אכלו היהודים: מצות.

ועד היום הזה אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה זו בחמישה עשר בניסן, באמריקה, ברוסיה ובארצות אחרות, ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו על היהודים מיום שיצאו לגולה.

 

והם מסיימים בשני מאמרים: השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין.

השתא הכא, לשנה הבאה בירושלים.

לדיון:

* האם ניתן לראות לזהות רעיונות משותפים בין נאומו של בן גוריון לדבריו של הרב קוק?

bottom of page