top of page

איך זה "עובד"?

נראה כי יש שלושה סוגים של סימנים במאכלים :

מאכלים שמזכירים בטעם או במראה חוויה מבורכת (מתיקות, צמיחה מהירה, פריון וכד')

מאכלים שהצליל של שמם מזכיר ברכה: רוביא – ירבו

ומאכלים שצליל שמם מזכיר קללה, ובאמצעותם  אנו מקללים את אויבינו: כרתי - ייכרתו.

של"ה מסכת ראש השנה

פרק נר מצוה:

הענין הוא, שאין שום רמז באכילת הפרי, רק הפרי הוא סימן, שיזכור האדם ויתעורר בתשובה, ויתפלל על הדבר הזה. רצוני לומר, כשמשים רוביא על שלחנו ואכלו, אז הוא לו למזכיר שיתפלל על שירבו זכיותינו. וכשרואה כרתי, אז הוא למזכיר ורמז שיתפלל על הכרתת שונאינו. נמצא, העיקר הוא ההתעוררות והתפילה, ולאחר שהתפלל ואוכל דבר זה, אז הוא רושם שתתקיים תפילתו.

הגדרה:

סִימָן - זכר

1.דבר שמורה על, מנחה או מסמל דבר אחר; אות; תו.

2.חותם שהושאר. "הפציעה השאירה לי סימן על הגב." "סימני הצמיגים על הכביש הם ההוכחה להתרחשות התאונה."

3.אוֹת. "כשכואבת לי הברך סימן שעומד לרדת גשם." "הבית נקי, סימן שהעוזרת היתה היום."

4.אות, תו.

 

שאלה:

לאיזה מהפרושים מתאימים ה"סימנים" בראש השנה?

שְׂפַת הַסִימָנִים שֶל נֹעָה/נירה הראל

 

כמו ילדים רבים, גם נועה מתקשה לזכור את שמות ימות השבוע והיא מתבלבלת בכל פעם מחדש.

הפתרון שמוצאת נועה לבעייה פשוט מאוד, בתנאי שאמא תסכים לשתף פעולה

שפת הסימנים.jpg

בן איש חי, הלכות שנה א, נצבים ד׳:א׳

...ואח"כ יאכל רובי"א והוא מה שקורין בלשון ערבי לובי"א ויאמר 'יהי רצון שירבו זכיותנו', ולפי מה שכתב הגאון מגן אברהם ז"ל שיבקש גם לפי המשמעות הנראה מלשון המדינה, על כן אנחנו אנשי בגדא"ד שקורין אותה לובי"א צריך לומר 'שירבו זכיותו ותלבבנו'...

* מה מחדש הבן איש חי לגבי ה"סימנים"?

* האם ניתן להוסיף, לשנות ולחדש "סימנים"?

bottom of page